Υδραυλικές Μελέτες

Υδραυλικές Μελέτες

Διαθέτουμε μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 13 για Μελέτες  Υδραυλικών  Έργων (Εγγειοβελτικών  Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων) διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε όλο το φάσμα των υδραυλικών μελετών.

Αναλαμβάνουμε:

  • Υδρολογικές μελέτες λεκανών απορροής
  • Μελέτες διευθέτησης κοίτης ποταμών
  • Μελέτες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Μελέτες αποστραγγίσεων