Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη του φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου σας.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία δημιουργείται ένας οργανωμένος ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ακίνητο.

Σκοπός της Hλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Νόμου 4495/2017 με ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου.

Πότε απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας;

Αφορά όλα τα κτίρια και τις διηρημένες ιδιοκτησίες οι οποίες είτε μεταβιβάζονται (για παλιά κτίρια και ιδιοκτησίες) είτε εκδίδουν νέες οικοδομικές άδειες (για νέα κτίρια και ιδιοκτησίες). Επίσης, πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου τα αυθαίρετα, για την περαίωση των δηλώσεων.

  • Ανάθεση προς τον μηχανικό (Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης)
  • Στοιχεία Ιδιοκτητών
  • Συμβόλαιο ακινήτου (Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, σχέδια σύστασης, πίνακες κατανομής)
  • Κτηματολογικός αριθμός ΚΑΕΚ (Οριζόντιας ιδιοκτησίας & οικοπέδου)
  • Πολεοδομική άδεια (Άδεια & σχέδια αδείας)
  • Έγγραφα ρύθμισης με νόμους αυθαιρέτων (Σχέδια & έγγραφο υπαγωγής)
  • Αντίγραφα λογαριασμών δικτύων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο)
  • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

αα) περιγραφή του οικοπέδου ή γηπέδου με τα κτίσματα, εφόσον υπάρχουν,
ββ) διεύθυνση του οικοπέδου ή γηπέδου (Δήμος,Οδός, Αριθμός, Πόλη / Οικισμός, ΤΚ, Περιοχή / Τοποθεσία, Ο.Τ.),
γγ) ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου,
δδ) εάν βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου/οικισμού,
εε) εάν είναι αδόμητο. Αδόμητο χαρακτηρίζεται οικόπεδο ή γήπεδο, εφόσον δεν υφίσταται σε αυτό κατασκευή που προϋποθέτει την έκδοση πράξης εκτέλεσης
οικοδομικών εργασιών,
στστ) ύπαρξη σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.
Εφόσον έχει συσταθεί κάθετη/οριζόντια ιδιοκτησία στο οικόπεδο ή γήπεδο, επισημαίνεται εάν η συγκεκριμένη καταχώριση αφορά κάθετη/οριζόντια ιδιοκτησία ή το σύνολο αυτού,
ζζ) αριθμό (ακριβή ή κατά προσέγγιση αν δεν είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός του) των αυτοτελών ιδιοκτησιών επί του ανωτέρω οικοπέδου ή γηπέδου και
ύπαρξη κοινοχρήστων χώρων,
ηη) επιφάνεια του ανωτέρω οικοπέδου ή γηπέδου,
θθ) αριθμό των κτισμάτων, εφόσον υπάρχουν,
ιι) αριθμό ορόφων των κτισμάτων, υπογείων και άνω του εδάφους,
ιαια) εάν βρίσκεται σε περιοχή όπου επικρατεί ειδικό πολεοδομικό καθεστώς ή είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, όπως παραδοσιακός οικισμός, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος, περιβάλλον μνημείου προστατευόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, τμήμα πόλης ή οικισμού χαρακτηρισμένου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο ή μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και αν το οικόπεδο ή γήπεδο περιλαμβάνει κτίριο διατηρητέο, νεώτερο μνημείο, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή η δραστηριότητα που λειτουργεί σε αυτό ενέχει λόγω της φύσης της αυξημένη επικινδυνότητα (π.χ. Seveso).

Πιστοποιητικό Πληρότητας είναι το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς για την τήρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Σ’ αυτό βεβαιώνεται, με δήλωσή τους, η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία. Επίσης, φέρει μοναδικό αριθμό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο, και αναγράφει τον ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου.

Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου μπορεί να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία με γεωχωρική αναφορά.

Ύστερα από τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό:

  • το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ή
  • το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.