Μελέτη Στατικής Επάρκειας Διωρόφου Κτιρίου

Σε περίπτωση Προσθηκών σε Υφιστάμενα Κτίρια, Νομιμοποιήσεων Αυθαιρέτων Κατασκευών και Αλλαγών Χρήσης Κτιρίων είναι απαραίτητο να διερευνάται η Στατική τους επάρκεια.

Στο παράδειγμά μας διερευνήθηκε η συμπεριφορά μιας κατασκευής και για μια πραγματική σεισμική διέγερση του σεισμού Αχαΐας – Ηλείας του 2008 ώστε να μελετηθεί η σεισμική συμπεριφορά και οι βλάβες του κτιρίου και να ληφθούν υπόψη στις προτάσεις ενίσχυσης.

Η ανάλυση χρονοϊστορίας (time history analysis) , που πραγματοποιήσαμε στην κατασκευή, θεωρείται πιο αξιόπιστη από άλλες μεθόδους, αλλά χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό λόγω του μεγάλου υπολογιστικού χρόνου καθώς και των εξειδικευμένων προγραμμάτων που απαιτούνται.