Μελέτη Στατικής Επάρκειας Κτιρίου με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ .

Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα γεγονός που δημιουργεί μεγάλη ανάγκη για σεισμική απογραφή και αποτίμηση των παλιών κατασκευών προ του 1984 (έτος που έγινε η πρώτη βασική τροποποίηση του Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959) και κυρίως των κατασκευών με μεγάλη συνάθροιση ανθρώπων.

Το υπό εξέταση κτίριο κατασκευάστηκε όταν ήταν σε ισχύ ο πρώτος Αντισεισμικός Κανονισμός της Ελλάδας (Βασιλικό Διάταγμα 1959)  , σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ. Η αποτίμηση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της Ανελαστικής Στατικής Ανάλυσης (μέθοδος Pushover) με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ (3η Αναθεώρηση).

Πιο συγκεκριμένα ακολουθώντας τις διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) δίνεται η δυνατότητα αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας των κατασκευών για τον αντίστοιχο σεισμό σχεδιασμού καθώς και η δυνατότητα επέμβασης και ενίσχυσης τους.

Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με στόχο τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, όπου κρίθηκε τελικά ανεπαρκές έναντι της επιλεχθείσας στάθμης επιτελεστικότητας Β1 «Σημαντικές Βλάβες».

Συγκεκριμένα το κτίριο κατέδειξε ανεπάρκειες στο βήμα της στοχευόμενης μετακίνησης τόσο στη διεύθυνση Χ όσο και στην Υ.

Η ανεπάρκεια των παλαιότερων κανονισμών έχει αποδειχτεί επιστημονικά από την εξέλιξη των σεισμικών φαινομένων στην χώρα μας γι` αυτό και εξελίχθηκαν, αναθεωρήθηκαν και αντικαταστάθηκαν οι παλιοί κανονισμοί με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. Για την σεισμική ανάλυση που απαιτεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ το κτίριο δεν διαθέτει πλάστιμη συμπεριφορά η οποία να επιτρέπει μεγάλες ανελαστικές παραμορφώσεις χωρίς πτώση της αντοχής, και ταυτόχρονα ικανότητα απορρόφησης και έκλυσης της σεισμικής ενέργειας, όπως απαιτείται στις νέες κατασκευές.

Για τους ελέγχους και την εκτίμηση της αντοχής χρησιμοποιήθηκαν ενδείξεις από έμμεσες (Μη Καταστροφικές) και άμεσες Μεθόδους. Αυτές είναι:
• Πυρηνοληψία από στοιχεία του φέροντος οργανισμού
• Κρουσιμετρήσεις (Schmidt Hammer Test)
• Mετρήσεις pΗ με χρήση μολυβιού με χρωματικό δείκτη 0-13
• Μέθοδος μεταβολής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου