Μελέτη αντιμετώπισης αποστραγγιστικών προβλημάτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης αποτέλεσε η πρόταση τεχνικών έργων ώστε να αντιμετωπιστούν τα αποστραγγιστικά προβλήματα που δημιουργούνται κατά την απορροή όμβριων υδάτων σε δύο όμορα φωτοβολταϊκά πάρκα .

Για την διερεύνηση των αιτιών που δημιουργούν τα προβλήματα εκπονήθηκε υδραυλική μελέτη της περιοχής και τεχνική έκθεση για τη μακροσκοπική εξέταση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών.

Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και επιθεωρήσεις στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Οι επιθεωρήσεις αυτές είχαν κυρίως στόχο να εντοπισθούν επί τόπου τα προβλήματα που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις μετά από βροχοπτώσεις και να παρακολουθούνται οι εξελίξεις του φαινομένου της στερεοποίησης εντός των πάρκων.

Πραγματοποιήθηκε πλήρης τοπογραφική – υψομετρική αποτύπωση των δύο πάρκων και  της ευρύτερης περιοχής του έργου.

Τέλος πραγματοποιήθηκε υδραυλική μελέτη για τις λεκάνες απορροής των φωτοβολταϊκών πάρκων ώστε να εκτιμηθούν οι παροχές σχεδιασμού και να διατυπωθούν και να κοστολογηθούν τελικές προτάσεις για επεμβάσεις σε επιλεγμένες θέσεις με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων αποστράγγισης.