Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς και ενίσχυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία

Αντικείμενο της μελέτης που αναλάβαμε , ήταν η αποτίμηση της συμπεριφοράς  διωρόφου οικίας από φέρουσα τοιχοποιία.

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές εργασίες τεκμηρίωσης των υλικών δόμησης του υφιστάμενου κτιρίου. Η  μοντελοποίηση του φορέα πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και στην συνέχεια ελέγχθηκε η στατική επάρκεια του κτιρίου με βάση τους Ευρωκώδικες.

Το κτίριο παρουσίαζε αστοχίες. Μελετήθηκε η συμπεριφορά του κτιρίου σε σεισμό  και προτάθηκαν  επεμβάσεις βελτίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς και ενίσχυσής του μετά από Αξιολόγηση εναλλακτικών Μεθόδων Αντισεισμικής Ενίσχυσης.

Οι επεμβάσεις ενίσχυσης αφορούν κατασκευή μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite), προσθήκη μεταλλικών στοιχείων, ενίσχυση διαζωμάτων και αντικατάσταση στέγης.